TIN TỨC » Điều kiện để DN được bảo lãnh vay vốn
Bộ Tài chính vừa có Thông tư 47/2014/TT-BTC ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Theo đó, DN nhỏ và vừa muốn được bảo lãnh vay vốn phải đáp ứng các điều kiện sau:
vay_tien_bang_giay_phep_kinh_doanh.jpg
- Thuộc đối tượng được bảo lãnh vay vốn, quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2011/QĐ-TTg;
- Dự án đầu tư có văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại và đã được ngân hàng Phát triển thẩm định và xác định là dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả;
- Có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 15% tổng mức đầu tư của dự án và được đầu tư toàn bộ vào tài sản cố định;
- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Phát triển.

Ngoài ra Thông tư còn quy định chi tiết về Thời hạn, lãi suất nhận nợ bắt buộc. Cụ thể: Trường hợp Ngân hàng Phát triển trả nợ thay, DN phải nhận nợ bắt buộc với Ngân hàng Phát triển và chịu lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay.

Thông tư có hiệu lực từ 06/06/2014.
    
THÔNG TIN NỔI BẬT