TIN TỨC » Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trước 1/7/2007
Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 của Điều 55 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
KETOANMINHSU.jpg
Theo đó, tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ bao gồm:

- Tiền thuế: tiền thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Tiền phạt: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Ngoài ra Thông tư còn quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục để được xóa nợ các khoản tiền thuế, tiền phạt này.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/1/2014 và bãi bỏ Thông tư 34/2010/TT-BTC.
    
THÔNG TIN NỔI BẬT